Call Center Chômage 02/552.03.31

ZORG

Meer belang hechten aan het economische dan aan mensen is onaanvaardbaar

De gezondheidscrisis vormt het bewijs van de perverse gevolgen van het neoliberalisme en het marktdenken dat de laatste jaren werd toegepast op de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Het is overduidelijk: de marktlogica staat in de weg van een humane, solidaire en inclusieve volksgezondheid waar we naar streven.

Om de toekomstige generaties zicht te geven op een sociale zekerheid en een gezondheidszorg die kwalitatief en toegankelijk is voor iedereen, moeten we dringend ons zorgsysteem versterken, veilig stellen en duurzaam verankeren.

• Een loonsverhoging voor alle zorgwerknemers, in de eerste plaats voor de verpleegkundigen, zorgkundigen en het onderhoudspersoneel!
• Een loonsverhoging voor alle zorgwerknemers, in de eerste plaats voor de verpleegkundigen, zorgkundigen en het onderhoudspersoneel!
• Een massale herinvestering door de overheid in de openbare zorgvoorzieningen en de non-profit zorgsector.
• Meer coherentie en minder concurrentie tussen gewesten en gemeenschappen in het gezondheidsbeleid en de hulp aan personen.
• Een herstelbeleid via tewerkstelling en opleiding in de zorgberoepen.
• De versterking van de veiligheidsmaatregelen en gezondheidspreventie op het werk, in de ondernemingen en de overheidsdiensten.

 

WERK

Te veel werknemers veriezeneen deel of zelf

Hoewel de sociale zekerheid de schade voor de werknemers enigszins beperkte, heeft de gezondheidscrisis de inkomensongelijkheid alleen maar doen toenemen. Met de campagne “Een degelijke job, niet zomaar een job”, opgestart in 2019, stelt ABVVBrussel de groeiende kwetsbaarheid van de Brusselse werknemers aan de kaak.

Te veel werknemers bevonden zich van de ene dag op de andere zonder inkomen of sociale uitkering: uitzendkrachten, freelancers, flexwerkers, tijdelijke werknemers in de cultuursector, stagiaires, jobstudenten, enz. Anderen verloren tot 40% van hun inkomen, wat zware gevolgen had voor de werknemers met een laag loon.

De crisis heeft ook de slechte arbeidsvoorwaarden en inkomens van de nochtans essentiële sectoren aan het licht gebracht: lage lonen, onvoldoende effectieven, zware werklast, moeilijke combinatie werk/gezin.

Talrijke werknemers zijn momenteel slachtoffer van faillissementen of herstructureringen en zijn werkloos. Dit fenomeen dreigt de komende maanden te versterken.

De crisis heeft de Brusselse werknemers bijzonder sterk getroffen. Volledige economische sectoren werden stilgelegd. Andere ondergingen een sterke teruggang van de arbeidsvoorwaarden.

• Schat werk opnieuw naar waarde!
• Onze lonen moeten verhogen en onze werkomstandigheden verbeteren.
• Onze sociale zekerheid moet worden versterkt en correct gefinancierd om
alle werknemers te beschermen.
• We moeten in actie komen om waardig te kunnen werken en leven.
• Want zonder radicale koerswijziging staat binnenkort het dagelijkse leven van
heel wat Brusselse werknemers in het teken van onzekerheid.

 

DIVERSITEIT | Loongelijkheid

 

 

Het ABVV voor gendergelijkheid

De loonkloof* is een weerspiegeling van alle discriminatiemechanismen die werkneemsters ondergaan op de arbeidsmarkt: onvrijwillige deeltijdse jobs, lastige combinatie van werk en privéleven, gebrek aan kinderopvang, ongelijke taakver-deling in het huishouden, stereotypen die meespelen in onderwijs- en jobkeuze, ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities… Anno 2019 valt het niet goed te praten dat vrouwen nog te maken krijgen met minder gunstige arbeids- en loonvoorwaarden en met lagere pensioenen dan mannen! Het ABVV zet zich dagelijks in om de spelers op de arbeidsmarkt, de overheid en de burgers attent te maken op de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De vakbond geeft concrete pistes voor bedrijfsacties via sociaal overleg om genderdiscriminatie tegen te gaan en voor meer gelijkheid op het werk. Dankzij de acties van het ABVV heeft de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof verschillende instrumenten ingevoerd om ongelijkheid op het werk op te sporen, onder meer via de sociale balans en het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers.

* gebaseerd op het maandelijkse brutoloon.

DIVERSITEIT | Kosmopolitische stad

 

Gelijkheid, solidariteit en diversiteit: het ABVV stelt zich dagelijks in de bres voor gelijkheid en diversiteit op het werk

Brussel is kosmopolitisch, rijk en zeer divers, maar de Brusselaars zijn niet allemaal gelijk op de arbeidsmarkt. Ongelijkheid raakt bepaalde categorieën in het bijzonder. Vrouwen werken vaker dan mannen (onvrijwillig) deeltijds. Jongeren hebben te lijden onder een grotere precariteit op de arbeidsmarkt. En personen van buitenlandse afkomst worden des te harder getroffen door deze onaanvaardbare ongelijkheid. Ongelijkheid en discriminatie verdelen de arbeidswereld en verzwakken de sociale strijd. ABVV-Brussel verdedigt gelijkheid en solidariteit tussen alle werkneemsters en werknemers, ongeacht hun leeftijd, gender, afkomst, ge-zondheid, seksuele voorkeur… Uiteraard bekampt de vakbond racistische, seksistische, homofobe en discriminerende vooroordelen en gedragingen. Dankzij de dagelijkse inzet van zijn afgevaardigden in de bedrijven, staat het ABVV op de bres voor een gelijke behandeling van het personeel. Met dit doel voor ogen heeft ABVV-Brussel in 2018 zo’n 400 vakbondsafgevaardigden gevormd en uitgerust om concreet aan de slag te gaan in de bedrijven. Op 10 jaar tijd heeft de vakbond eveneens bijgedragen aan de uitwerking van meer dan 190 diversiteitsplannen in Brusselse bedrijven.

ARBEID | Vrouwen 

 

“Voor een degelijke job, niet zomaar een job”: het ABVV staat dagelijks op de bres voor kwalitatieve jobs voor iedereen

Het rechtse beleid van de laatste jaren heeft de arbeidswetgeving en de arbeidsomstandigheden gedereguleerd. De achteruitgang van de jobkwaliteit treft in het bijzonder de vrouwen die, meer dan mannen, een deeltijdse baan hebben. Slechts 6,9% van de vrouwen die deeltijds werken, hebben hier vrijwillig voor gekozen. 34,6% vrouwen roepen “persoonlijke en familiale” redenen in of de gebrekkige beschikbaarheid van zorgdiensten voor hun kinderen of andere personen waar ze voor zorgen.

Voor ABVV-Brussel moet arbeid een middel zijn waardoor alle werknemers zich kunnen ontplooien. Een job moet je in staat stellen een waardig leven uit te bouwen, met goede arbeids- en loonvoorwaarden.

Dagelijks komen duizenden vakbondsafgevaardigden van het ABVV in de Brusselse bedrijven op om via sociaal overleg of vakbondsacties je jobkwaliteit en loon te verbeteren. ABVV-Brussel steunt hen in hun dagelijkse strijd, mobiliseert wanneer nodig, met als doel een gewest op te bouwen waar iedereen zich kan ontplooien op het werk.

ARBEID | Jongeren

 

“Voor een degelijke job, niet zomaar een job”: het ABVV staat dagelijks op de bres voor kwalitatieve jobs voor iedereen

Het rechtse beleid van de laatste jaren heeft de arbeidswetgeving en de arbeidsomstandigheden gedereguleerd. Hierdoor zijn de precariteit en de arbeidsflexibiliteit van de werknemers alleen maar toegenomen. De achteruitgang van de jobkwaliteit treft in het bijzonder de jongeren. Zij werken nu voornamelijk via tijdelijke contracten. Dit duwt hen in een onzekere situatie en belemmert hun professionele én persoonlijke toekomstplannen.

Voor ABVV-Brussel moet arbeid een middel zijn waardoor alle werknemers zich kunnen ontplooien. Een job moet je in staat stellen een waardig leven uit te bouwen, met goede arbeids- en loonvoorwaarden.

Dagelijks komen duizenden vakbondsafgevaardigden van het ABVV in de Brusselse bedrijven op om via sociaal overleg of vakbondsacties je jobkwaliteit en loon te verbeteren. ABVV-Brussel steunt hen in hun dagelijkse strijd, mobiliseert wanneer nodig, met als doel een gewest op te bouwen waar iedereen zich kan ontplooien op het werk.

GEZONDHEID OP HET WERK

 

“Voor een degelijke job, niet zomaar een job”: het ABVV staat dagelijks op de bres om de werkomstandigheden van iedereen te verbeteren

De vaststelling is niet nieuw: de werkomstandigheden worden zwaarder, het productieritme intenser, en de werklast verhoogt onophoudelijk. Heel wat werknemers en werkneemsters lijden vandaag aan stress die te wijten is aan hun werkomstandigheden. De gevolgen zijn onvermijdelijk: een explosie aan burn-outs en zieke werknemers… De nieuwe managementsvormen, die de concurrentie tussen werknemers aanwakkeren, is er een van de voornaamste oorzaken van.

Voor ABVV-Brussel is het natuurlijk evident dat werk geen bron van lijden mag zijn, en dat iedereen zich moet kunnen ontplooien op het werk.

Dagelijks strijden duizenden vakbondsafgevaardigden van het ABVV in de Brusselse bedrijven om via sociaal overleg en vakbondsacties jouw arbeidsomstandigheden te verbeteren. ABVV-Brussel steunt hen in hun dagelijkse strijd en mobiliseert telkens wanneer nodig om een gewest op te bouwen waar iedereen zich ook op het werk ontplooit.