DIVERSITEIT | Loongelijkheid

 

 

Het ABVV voor gendergelijkheid

De loonkloof* is een weerspiegeling van alle discriminatiemechanismen die werkneemsters ondergaan op de arbeidsmarkt: onvrijwillige deeltijdse jobs, lastige combinatie van werk en privéleven, gebrek aan kinderopvang, ongelijke taakver-deling in het huishouden, stereotypen die meespelen in onderwijs- en jobkeuze, ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities… Anno 2019 valt het niet goed te praten dat vrouwen nog te maken krijgen met minder gunstige arbeids- en loonvoorwaarden en met lagere pensioenen dan mannen! Het ABVV zet zich dagelijks in om de spelers op de arbeidsmarkt, de overheid en de burgers attent te maken op de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De vakbond geeft concrete pistes voor bedrijfsacties via sociaal overleg om genderdiscriminatie tegen te gaan en voor meer gelijkheid op het werk. Dankzij de acties van het ABVV heeft de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof verschillende instrumenten ingevoerd om ongelijkheid op het werk op te sporen, onder meer via de sociale balans en het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers.

* gebaseerd op het maandelijkse brutoloon.

DIVERSITEIT | Kosmopolitische stad

 

Gelijkheid, solidariteit en diversiteit: het ABVV stelt zich dagelijks in de bres voor gelijkheid en diversiteit op het werk

Brussel is kosmopolitisch, rijk en zeer divers, maar de Brusselaars zijn niet allemaal gelijk op de arbeidsmarkt. Ongelijkheid raakt bepaalde categorieën in het bijzonder. Vrouwen werken vaker dan mannen (onvrijwillig) deeltijds. Jongeren hebben te lijden onder een grotere precariteit op de arbeidsmarkt. En personen van buitenlandse afkomst worden des te harder getroffen door deze onaanvaardbare ongelijkheid. Ongelijkheid en discriminatie verdelen de arbeidswereld en verzwakken de sociale strijd. ABVV-Brussel verdedigt gelijkheid en solidariteit tussen alle werkneemsters en werknemers, ongeacht hun leeftijd, gender, afkomst, ge-zondheid, seksuele voorkeur… Uiteraard bekampt de vakbond racistische, seksistische, homofobe en discriminerende vooroordelen en gedragingen. Dankzij de dagelijkse inzet van zijn afgevaardigden in de bedrijven, staat het ABVV op de bres voor een gelijke behandeling van het personeel. Met dit doel voor ogen heeft ABVV-Brussel in 2018 zo’n 400 vakbondsafgevaardigden gevormd en uitgerust om concreet aan de slag te gaan in de bedrijven. Op 10 jaar tijd heeft de vakbond eveneens bijgedragen aan de uitwerking van meer dan 190 diversiteitsplannen in Brusselse bedrijven.

SOCIAL MEDIA

MEMORANDUM

Hier krijg je in enkele bladzijden een overzicht van de eisen en waarden van onze organisatie voor de volgende gewestlegislatuur 2019/2024. Onze aanpak is eenvoudig: het werk en de werknemers (met of zonder job) opnieuw centraal stellen in de politieke agenda.